กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางบัวชุม  สวัสดิ์พูน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางบัวชุม สวัสดิ์พูน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน