กองการศึกษา
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจินตนา กุมสะรัมย์ ครู
นางจินตนา กุมสะรัมย์
ครู
นางจิระษา รัตนสถาพร ครู
นางจิระษา รัตนสถาพร
ครู
นางโฉมฉาย รอบแคว้น ครู
นางโฉมฉาย รอบแคว้น
ครู
นางศศิกาญจน์  สำราญ ครู
นางศศิกาญจน์ สำราญ
ครู
นางสาวจิดากาญจน์  สอนศรี ครูผู้ช่วย
นางสาวจิดากาญจน์ สอนศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตรา  ช่างปรุง ครูผู้ช่วย
นางสาววิจิตรา ช่างปรุง
ครูผู้ช่วย
นางสาวพันทวี วิลัยรัมย์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพันทวี วิลัยรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
น.ส.ศศิวิมล  จะริบรัมย์ ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศศิวิมล จะริบรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางพรพิมล ทรงชัย ผู้ดูแลเด็ก
นางพรพิมล ทรงชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพิชญา จรัลรัมย์ ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพิชญา จรัลรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก