กองช่าง
นายกิตติ  ทิพย์บูลย์ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติ ทิพย์บูลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุทิน จะริบรัมย์ เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นายสุทิน จะริบรัมย์
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นายนคร นิ้มหัตถา นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายนคร นิ้มหัตถา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสำเนียง ปลื้มกมล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสำเนียง ปลื้มกมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีระยุทธ เจียวรัมย์ ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธีระยุทธ เจียวรัมย์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเชิดชู  อุตรรัมย์ พนักงานประปา
นายเชิดชู อุตรรัมย์
พนักงานประปา
นายศุภชัย  เจริญรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย เจริญรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวีรยุทธ นุกรรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวีรยุทธ นุกรรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศตวรรษ อะช่วยรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศตวรรษ อะช่วยรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประจวบ  กระจงรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประจวบ กระจงรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ