สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอรนุช  สุมาลัย หัวหน้าสำนัดปลัดเทศบาล
นางสาวอรนุช สุมาลัย
หัวหน้าสำนัดปลัดเทศบาล
นายวิชาญ อุตรรัมย์ นิติกร ชำนาญการ
นายวิชาญ อุตรรัมย์
นิติกร ชำนาญการ
นายสุรสิทธิ์  อุปฮาด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุรสิทธิ์ อุปฮาด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศราวุฒิ  ชัยมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศราวุฒิ ชัยมัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกัญญาณัฐ  ชมภูวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวกัญญาณัฐ ชมภูวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวฐิติชญา  ทองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฐิติชญา ทองจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายรังสิทธิ์  นิพรรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายรังสิทธิ์ นิพรรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชวัลวิทย์  โททัสสะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายชวัลวิทย์ โททัสสะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายพินญา รอบแคว้น ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพินญา รอบแคว้น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอุดร สินศิริ พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุดร สินศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิศล จะแรบรัมย์ พนักงานขับรถยนต์
นายพิศล จะแรบรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชนิดาภา  พรมนัส พนักงานจ้างเหมาบริการ  งานธุรการ
นางสาวชนิดาภา พรมนัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการ
นางสาวเฟื่องฟ้า สายน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเฟื่องฟ้า สายน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ