หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธ์ ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง) 081-0652562
นายชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธ์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง) 081-0652562
นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 083-1188488
นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 083-1188488
นายกิตติ ทิพย์พิบูลย์ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) 086-8782043
นายกิตติ ทิพย์พิบูลย์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) 086-8782043
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) 086-8909286
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) 086-8909286
นางสาวอรนุช สุมาลัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 095-6680075
นางสาวอรนุช สุมาลัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 095-6680075
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-9934832
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-9934832
นางญาณิศา อุตส่าห์ค้า หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 089-6306968
นางญาณิศา อุตส่าห์ค้า
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 089-6306968