สมาชิกสภาเทศบาล
นายพงค์ จะเริกรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลสามแวง
นายพงค์ จะเริกรัมย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามแวง
นายสุที กำรัมย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามแวง
นายสุที กำรัมย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามแวง
นายสาน จะเรืองรัมย์ สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายสาน จะเรืองรัมย์
สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายอรสด ทรงชัย สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายอรสด ทรงชัย
สมาชิกสภาเขตที่ 1
นางกาญจนา เจริญรัมย์ สมาชิกสภาเขตที่ 1
นางกาญจนา เจริญรัมย์
สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายมนชัย พรมนัส สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายมนชัย พรมนัส
สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายวิทยา นุรินรัมย์ สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายวิทยา นุรินรัมย์
สมาชิกสภาเขตที่ 1
นายกิตติธร เจียวรัมย์ สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายกิตติธร เจียวรัมย์
สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายกอม จะริบรัมย์ สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายกอม จะริบรัมย์
สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายสัญญา จะรับรัมย์ สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายสัญญา จะรับรัมย์
สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายชิษณุพงษ์ ชัยชุมพล สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายชิษณุพงษ์ ชัยชุมพล
สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายวรากร นรินรัมย์ สมาชิกสภาเขตที่ 2
นายวรากร นรินรัมย์
สมาชิกสภาเขตที่ 2