คณะผู้บริหาร
นายประหยัด เจียวรัมย์ นายกเทศมนตรี  080-7229618
นายประหยัด เจียวรัมย์
นายกเทศมนตรี 080-7229618
นายบุญเกิด  รักกิจศิริ รองนายกเทศมนตรี  087-4458179
นายบุญเกิด รักกิจศิริ
รองนายกเทศมนตรี 087-4458179
นายทวน  จะเริกรัมย์ รองนายกเทศมนตรี  085-3157427
นายทวน จะเริกรัมย์
รองนายกเทศมนตรี 085-3157427
นางสาวอารีย์  รอบแคว้น เลขานุการนายก  098-1850955
นางสาวอารีย์ รอบแคว้น
เลขานุการนายก 098-1850955
นายวีระ  อะโรคา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  062-9487932
นายวีระ อะโรคา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 062-9487932