งานภาษี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

1.จัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.จัดเก็บรายได้ภาษีป้าย

3.จัดเก็บรายได้อากรฆ่าสัตว์

4.ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

5.รายได้จากทรัพย์สิน

6.รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์

7.รายได้เบ็ดเตล็ด

8.รายได้จากทุน


 กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง (อยู่ระหว่างปรับปรุง)