ดาวโหลดเอกสาร แบบเเจ้งการเปลี่ยนเเปลงการใช้ประโยชน

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

เขียนที่..............................................

วันที่................เดือน................................พ.ศ...........................

                   ข้าพเจ้า.................................................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.....................

ถนน..................................................ตำบล...................................................อำเภอ...................................................

จังหวัด......................................................ขอยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้

                   ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท

1.     ที่ดิน จำนวน.............................แปลง ดังนี้

1.1 แปลงที่.................ตั้งอยู่หมู่ที่.........................ถนน.............................ตำบล.....................

อำเภอ..................................จังหวัด..............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสำคัญ................................

เนื้อที่ดิน...............ไร่................งาน................ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทำประโยชน์.................................................

บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทำประโยชน์.....................................................................................................................

ตั้งแต่วันที่....................เดือน........................................พ.ศ.........................

ฯลฯ

2.     สิ่งปลูกสร้าง จำนวน.............................หลัง ดังนี้

2.1 หลังที่...............ตั้งอยู่หมู่ที่.........................ถนน........................ตำบล...........................

อำเภอ................................จังหวัด..................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสำคัญ................................

ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง....................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทำประโยชน์............................................................

บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทำประโยชน์.....................................................................................................................

ตั้งแต่วันที่.......................เดือน...............................พ.ศ...........................

ฯลฯ

3.     อาคารชุด/ห้องชุด จำนวน........................ห้อง ดังนี้

3.1 ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด.....................................................เลขที่/ห้องที่...............................

ตั้งอยู่หมู่ที่..............ถนน...........................ตำบล..........................อำเภอ.............................จังหวัด............................

บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสำคัญ...........................................ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด.......................ตร.ม.

เดิมอาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ทำประโยชน์...................................................................บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว

ใช้ทำประโยชน์............................................................................................................................................................

ตั้งแต่วันที่........................เดือน.....................................พ.ศ....................

ฯลฯ

(ลงชื่อ)................................................ผู้แจ้ง

 (...............................................)

                (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

   (...............................................)

ตำแหน่ง..........................................................