โครงสร้างทางด้านสังคม
การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษาศึกษา                                                1    แห่ง
           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล (กศน.)   1    แห่ง
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์                                             1    แห่ง
           ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                          9    แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา

           ในเขตเทศบาลตำบลสามแวง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธศาสนา  3  แห่ง ดังนี้

           1.  วัดป่าเลไลย์(วัดบ้านใหม่)  ตั้งอยู่  ณ  บ้านใหม่  หมู่ที่  2  ตำบลสามแวง  อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2324 ในรูปของสำนักสงฆ์ ต่อมาได้มีการพัฒนาจนเจริญขึ้นเป็นลำดับ  และยกฐานะขึ้นเป็นวัดมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  20 ไร่ 2 งาน  20 ตารางวา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่  28  เมษายน   2523  ประกาศลงใน  ราชกิจจานุเบกษาเล่ม  97   ตอน  82  วันที่  27  พฤษภาคม  2523  นอกจากนั้นในยังได้รับการยกสถานะขึ้นเป็น  ?อุทยานการศึกษา? จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2542

           2. วัดโคกเพชร  ตั้งอยู่  ณ  บ้านเพชรน้อย  หมู่ที่  8  ตำบลสามแวง  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างเมื่อ พ.ศ.  2480  มีเนื้อที่  34  ไร่ - งาน  44   ตารางวาและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2555

           3. วัดป่าศรัทธาธรรมมงคลญาณ(วัดโคกกระเบา ? สามแวง) ตั้งอยู่  ณ  บ้านโคกกระเบา หมู่ที่  9  ตำบลสามแวง  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์   สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเดิมเป็นป่าช้า  ต่อมาประมาณกลางปี  พ.ศ.  2541  หลวงพ่อแก้ว (สนตจิตโต) ท่านเข้ามาปักกรดอยู่ ชาวบ้านมาเห็นเข้าเกิดความศรัทธาจึงได้คิดพากันรวบรวมทุนทรัพย์สร้างวัดขึ้นมาเมื่อปี  พ.ศ.  2541   และพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้รับใบแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

วัฒนธรรม/ประเพณี

           -  ประเพณีสงกรานต์  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เล่นสาดน้ำ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ในเดือนเมษายนของทุกปี
           -  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำพรรษา ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
           -  ประเพณีวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว  จัดกิจกรรมฟังเทศน์และทำบุญตักบาตรในเดือนตุลาคมของทุกปี
           -  ประเพณีลอยกระทง  จัดกิจกรรมขอขมาพระแม่คงคา  ประกวดกระทง  ขบวนแห่เทพีนางนพมาศ ตลอดจนการแสดงและละเล่นต่างๆ  ในเดือนพฤศจิกายน
           

การสาธารณสุข
       
           1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1   แห่ง  ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  4  บ้านสะแกสามัคคี  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายพัฒนพงศ์  สกุนินนท์  ตำแหน่งผู้อำนวยการ  รพ.สต. บ้านใหม่  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามแวง  จำนวนทั้งสิ้น  5  คน

           2.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  9  แห่ง  ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีองค์กร/บุคลากรที่สำคัญ ดังนี้
                - แพทย์ประจำตำบล  คือ นายรส  รอบแคว้น
                - หมอนวดแผนไทย  คือ นางกัญญา  เจริญรัมย์
                - อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสามแวง (อสม.) จำนวน   78  คน  ประธานคือ นางเลื่อน  เจวรัมย์