โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

(1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

                  เทศบาลตำบลสามแวงมีหมู่บ้านพื้นที่การปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยลักษณะความเป็นอยู่แต่ละหมู่บ้านจะมีลักษณะความเป็นชนบท ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างเครือญาติ ดูแลและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน จึงทำให้ประชาชนวัยแรงงานอพยพเข้าไปทำงานในต่างจังหวัด  เช่น  กรุงเทพ ฯ  เป็นจำนวนมาก  ทำให้ตำบลขาดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

 (2) การประกอบอาชีพ               

                      โดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตรมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลสามแวงแห่งนี้มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 40 ประกอบอาชีพทำนา ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ จึงทำให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปี คือ สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง เหตุผลที่ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง เพราะว่าในฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งจึงทำให้ไม่มีน้ำในการทำนา โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันมากที่สุดในช่วงการทำนาปีในพื้นที่ คือ ข้าวหอมมะลิ ส่วนพันธุ์ข้าวอื่น ๆ มีการปลูกเหมือนกันแต่ไม่มากนัก

2.1.10   การพาณิชย์และการบริการ  

                  1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                    - สถานีบริการน้ำมัน                  2        แห่ง

                    - ตลาดนัด                               2        แห่ง

                    - ร้านค้าปลีกและขายส่ง              37        แห่ง

                    - โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ขนาดเล็ก)    1      แห่ง    

                    - โรงงานเย็บผ้า (ขนาดเล็ก)            3        แห่ง

                          - โรงสีข้าว  (ขนาดเล็ก)                2       แห่ง

                   2)  สถานประกอบการด้านบริการ

                                 - ร้านตัดผม/เสริมสวย              7        แห่ง               - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                           2แห่ง   

                                 - ร้านซ่อมเครื่องยนต์/มอเตอร์ไซด์          6        แห่ง     - ร้านอินเตอร์เน็ต                                  2แห่ง    

2.1.11  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน

                เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในตำบล จึงมาจากการเกษตรกรรม

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนคน

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย

(บาท/ปี)

รายได้บุคคลเฉลี่ย

(บาท/ปี)

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อื่น

ปลูกเลี้ยง

หาเอง

1

สามแวง

156

616

127,425

45,044.87

31,801.28

12,485.90

216,757.05

54,893.02

2

ใหม่

125

460

138,936

80,360

36,296

16,912

272,504

74,050

3

ใหม่

84

235

91,488.10

26,208.33

23,464.29

18,791.67

159,952.38

57,174.47

4

สะแกสามัคคี

130

396

๖๕,๘๕๓.๒๐

๕๑,๘๗๗.๐๕

๓๑,๑๒๐.๔๙

๒๑,๓๐๗.๓๘

๑๗๐,๑๕๘.๑๑

๕๒,๔๒๒.๔๕

5

ใหม่

111

317

76,๓๘๖.๑๔

๓๓,๔๘๗.๑๓

2๗,๓๙๖.๐๔

๒๒,๖๙๓.๐๗

๑๕๙,๙๖๒.๓๘

5๐,๙๖๕.๙๓

6

โคกเจริญ

85

261

๑๔๕,๔๔๐.๙๑

๔๔,8๖๐.๖๑

2๐,๗๔๕.๔๕

๒๑,๓๗๗.๒๗

๒๓๒,๔๒๔.๒๔

๕๘,๗๗๓.๙๕

7

ใหม่ทักษิณ

74

212

๘๕,๙๕๘.๙๐

๒๘,๐๙๕.๘๙

๑๙,๕๙๕.๘๙

๒๔,๕๗๕.๒๗

๑๕๘,๒๒๖.๐๓

5๔,๔๘๓.๔๙

8

เพชรน้อย

123

362

๗๕,๒๙๘.๒๕

๓๙,5๐๘.๗๗

๒๗,๔๒๙.๘๒

2๑,๒๓๖.๘๔

๑๖๓,๔๗๓.๖๘

๕๑,๔๘๐.๖๖

9

โคกกระเบา

76

227

๑๐๗,๙๔๑.๑๘

๔๐,๕๒๙.๔๑

๑๗,๓๕๒.๙๔

1๕,๓๒๙.๔๑

๑๘๑,๑๕๒.๙๔

๖๗,๘๓๒.๖๐

รวมทุกพื้นที่

975

3,086

๑๐๑,๘๔๙.๓๔

๔๕,๕๒๙.๔๑

๒๗,๔๖๖,๐๕

๑๘,๘๕๖.๐๕

19๓,๔๖๙.๘๖

5๘,๐๕๓.๕๐

 

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี 2564

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนคน

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)

รายจ่ายครัวเรือน    รวมเฉลี่ย

(บาท/ปี)

รายจ่ายบุคคล

รวมเฉลี่ย

(บาท/ปี)

ต้นทุน         การผลิต

อุปโภคบริโภค                 ที่จำเป็น

อุปโภคบริโภค                 ที่ไม่จำเป็น

ชำระหนี้สิน

1

สามแวง

157

711

23,144

14,150

8,137

21,340

66,771

15,669

2

ใหม่

134

674

21,224

22,949

10,026

36,551

90,749

24,371

3

ใหม่

85

372

19,827

14,044

7,620

29,994

71,485

24,745

4

สะแกสามัคคี

130

566

20,555

31,735

11,143

25,885

89,318

25,131

5

ใหม่

111

475

17,809

27,089

14,191

28,321

87,411

26,416

6

โคกเจริญ

85

328

33,447

23,738

12,436

42,311

111,931

33,514

7

ใหม่ทักษิณ

74

351

26,247

51,740

19,068

53,373

150,429

38,060

8

เพชรน้อย

123

550

18,261

67,722

12,583

27,800

126,365

39,923

9

โคกกระเบา

85

322

109,554

59,582

30,321

112,843

312,299

99,095

รวมทุกพื้นที่

975

4,349

28,958

34,255

13,442

38,821

115,475

32,552


แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2554

 

1.1.12 รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนคน

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี)

รายจ่ายครัวเรือน    รวมเฉลี่ย

(บาท/ปี)

รายจ่ายบุคคล

รวมเฉลี่ย

(บาท/ปี)

ต้นทุน         การผลิต

อุปโภคบริโภค                 ที่จำเป็น

อุปโภคบริโภค                 ที่ไม่จำเป็น

ชำระหนี้สิน

1

สามแวง

157

711

23,144

14,150

8,137

21,340

66,771

15,669

2

ใหม่

134

674

21,224

22,949

10,026

36,551

90,749

24,371

3

ใหม่

85

372

19,827

14,044

7,620

29,994

71,485

24,745

4

สะแกสามัคคี

130

566

20,555

31,735

11,143

25,885

89,318

25,131

5

ใหม่

111

475

17,809

27,089

14,191

28,321

87,411

26,416

6

โคกเจริญ

85

328

33,447

23,738

12,436

42,311

111,931

33,514

7

ใหม่ทักษิณ

74

351

26,247

51,740

19,068

53,373

150,429

38,060

8

เพชรน้อย

123

550

18,261

67,722

12,583

27,800

126,365

39,923

9

โคกกระเบา

85

322

109,554

59,582

30,321

112,843

312,299

99,095

รวมทุกพื้นที่

975

4,349

28,958

34,255

13,442

38,821

115,475

32,552


แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2564