โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1. การคมนาคม ตำบลสามแวงมีช่องทางการคมนาคมได้สองช่องทางคือ โดยทางรถไฟ จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 10กิโลเมตร ถึงอำเภอห้วยราช เดินทางต่อโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประมาณ 3กิโลเมตร ค่าโดยสารประมาณ 50บาทและโดยรถยนต์จากขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตามเส้นทางบุรีรัมย์-สุรินทร์ ถึงสามแยกกระสัง ให้ตรงสู่อำเภอห้วยราช ถึงสามแยกไปสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายตรงไปสู่ตำบลสามแวง (เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข บร. 3008)

          2. การโทรคมนาคมการสื่อสาร ในตำบลสามแวง  เป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์ซึ่งมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน  3  ตู้และมีระบบหอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน

          3. การไฟฟ้า ตำบลสามแวงมีไฟฟ้าบริการในตำบลโดยคำนวณจากหลังคาเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่พบว่า มีไฟฟ้าใช้ 100 % ของพื้นที่ทั้งหมดและนอกจากนี้เทศบาลตำบลสามแวง   ได้ดำเนินการเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มแสงสว่างในยามค่ำคืนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          4. การประปา  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลประมาณ923ครัวเรือน มีการผลิตน้ำประปาได้  150  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้น้ำเฉลี่ย 90ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีชลประทานบ้านสามแวง หมู่ที่ 1 และบ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และมีลำห้วยราชเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง