ข้อมูลประชากร

 

สถิติประชากร

พื้นที่  ตำบลสามแวง  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 1 ถึง 18 เมษายน  2565 เวลา 13.52น.

 

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

สามแวง

ใหม่

ใหม่

สะแกสามัคคี

ใหม่

โคกเจริญ

ใหม่ทักษิณ

เพชรน้อย

โคกกระเบา

รวม

345

302

174

301

242

149

174

279

168

2,134

364

345

186

275

237

171

179

271

171

2,199

709

647

360

576

479

320

353

550

339

4,333

 

 

 

                                                                                                                             

ผู้พิมพ์รายงาน นายเดชินท์  พันธุ์มีสุข                                             พิมพ์วันที่ : 18 เมษายน  2565