ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลสามแวง เพื่อคัดเลือ คณะกรรมการทำงาน