แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง

รายละเอียด ไฟล์
นโยบายการบริหารทรัพยากร เทศบาลตำบลสามแวง นโยบายการบริหารทรัพยากร เทศบาลตำบลสามแวง
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลาตำบลสามแวง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลาตำบลสามแวง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมในองค์กร
2 สร้างวัฒนธรรมในองค์การ 2 สร้างวัฒนธรรมในองค์การ
3 สร้างวัฒนธรรมในองค์กร 3 สร้างวัฒนธรรมในองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) แผนอัตรากำลังสามปี(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่1/2564) สรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่1/2564)
2565 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 2565   แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566