เอกสารเผยแพร่สาระน่ารู้

เอกสารเผยแพร่สาระน่ารู้

รายละเอียด ไฟล์
อำเภอห้วยราช ประกาศเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561  อำเภอห้วยราช ประกาศเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักเกณฑ์การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หนังสือซักซ้อมการลงทะเบียบรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 หนังสือซักซ้อมการลงทะเบียบรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563
คู่มือสมรรถนะหลัก คู่มือสมรรถนะหลัก
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
ว1054 ลงวันที่ 2 เมย 2563 เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563 ว1054 ลงวันที่ 2 เมย 2563  เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2563
เทศบาล มาตรฐานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เทศบาล มาตรฐานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการคลัง เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการคลัง
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งนักวิขาการจัดเก็บรายได้ เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งนักวิขาการจัดเก็บรายได้
เทศบาลมาตรฐาน นักวิขาการเงินและบัญชี เทศบาลมาตรฐาน นักวิขาการเงินและบัญชี
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เทศบาลมาตรฐานตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลมาตรฐานตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
เทศบาล มาตรฐานตำแหน่งนิติกร เทศบาล มาตรฐานตำแหน่งนิติกร
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เทศบาล มาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาล มาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งนักบริหารงานพัฒนาชุมชน เทศบาล มาตราฐานตำแหน่งนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
เทศบาล มาตราฐามตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง เทศบาล มาตราฐามตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น เทศบาล มาตราฐานตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น
คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ