แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3)