ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางยกระดับถนนจากศูนย์พัฒาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ - บ้านนางธ้ัญญลักษณ์ จะแรบรัมย์ หมู่ที่ 4 บ้านสะแกสามัคคีตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)