ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566)