ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ตาม แบบ บก.06) โครงการจ้างเหมาขุดร่องระบายน้ำสาธารณะพร้อมวางท่อ