ประกาศเทศบาลตำบลสามเเวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ได้เเก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านายยืน อรุณรัมย์ - บ้านนางสำเนียง หวง หมู่ 1 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านายเปี่ยม จะยินรัมย์ - นานายจรัล รอบเเคว้น หมู่ 5 ตำบลบ้านตะโก หมู่ 8 บ้านเพชรน้อย ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-696159 ในวันและเวลาราชการ