ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง