ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้วัวแห้ง) จำนวน 20 กระสอบ สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง