ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ป้ายโครงเหล็กแผ่นซิงค์สติกเกอร์ พร้อมเสา ขนาด 1.20x2.40 เมตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง