ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน COVID-19 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง