ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าดูข้อมูลได้ www.gprocurement.go.th