ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)